Despăgubiri în baza Legii 10/2001 și a Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire

Despăgubiri în baza Legii 10/2001 și a Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire

Ne adresăm tuturor persoanelor îndreptățite la despăgubiri în baza Legii 10/2001 și a Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și care au dosarele de despăgubire înregistrate la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P.) respectiv pe rolul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) fosta Comisie Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.).

Vă informăm că mai puteți obține despăgubirile doar până la data de 20 noiembrie 2018 în baza unei hotărâri judecătorești prin care CNCI să fie obligată să vă soluționeze dosarele și să vă emită decizii de compensare în baza cărora să încasați în numerar contravaloarea imobilelor pe care le-ați deținut dumneavoastră sau autorii dumneavoastră și care nu se mai pot restitui în natură.

După data de 20 noiembrie 2018 nu veți mai putea obține aceste despăgubiri pe cale judiciară, în cazul în care dosarul dumneavoastră este înregistrat anterior datei de 20 mai 2013, data intrării în vigoare a Legii 165/2013. Dosarele înregistrate după data de 20 mai 2013 au ca termen de soluționare 5 ani de la înregistrare, cu excepția dosarelor care au la bază hotărâri judecătorești prin care vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită la despăgubiri ce trebuie soluționate cu prioritate și într-un termen rezonabil.

Prin urmare, vă recomandăm ca de urgență, până în data de 01.11.2018, să vă adresați unui cabinet de avocatură pentru a vă ajuta să acționați în judecată autoritățile în vederea obținerii despăgubirilor, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai apela la instanță conform art.35 pct.2 din Legea 165/2013, sancțiune care se repercutează asupra posibilității dumneavoastră de a mai obține despăgubiri.

Concret, conform art.34 din Legea 165/2013, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor CNCI avea obligația să vă soluționeze dosarele de despăgubire în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a Legii 165/2013 sau de la înregistrarea dosarului de despăgubire pe rolul CNCI. Legea 165/2013 a intrat în vigoare în data de 20 mai 2013. Termenul de soluționare a dosarelor de despăgubiri înregistrate la ANRP anterior intrării în vigoare a legii 165/2013 sau la data intrării în vigoare a acesteia s-a împlinit deci în data de 20 mai 2013.

Conform art.35 pct.2 din Legea 165/2013, în cazul în care CNCI în subordinea ANRP nu respectă  termenul de 5 ani pentru soluționarea dosarelor de despăgubire, persoanele îndreptățite au un termen de 6 luni de la expirarea termenului de 5 ani în care se pot adresa instanțelor de judecată pentru a obliga CNCI să le soluționeze dosarele și să le acorde despăgubirile, emițând decizii de compensare și titlurile de plată ce se achită de Ministerul Finanțelor.

În concluzie, dacă aveți dosare de despăgubire la ANRP înregistrate pe rolul CNCI între anii 2005-2013 inclusiv, doar până la data de 20 noiembrie 2018 mai puteți solicita obligarea CNCI la soluționarea lor și obținerea despăgubirilor.

După această dată, nu mai există nicio garanție că veți mai primi despăgubiri, legiuitorul fixând un termen de doar 6 luni în care puteți solicita acest lucru în instanță.

De asemenea, dacă aveți dosare de despăgubire la ANRP pe rolul CNCI, ce au la baza hotărâri judecătorești prin care instanţele de judecată s-au pronunţat cu privire la existenţa şi întinderea dreptului, precum şi la calitatea de persoană îndreptăţită, aceste dosare se soluționează cu prioritate în baza art.34 pct.5 lit.b, astfel încât nu trebuie să așteptați 5 ani până la soluționarea acestora, fiind însă necesară formularea de cereri administrative și eventual în instanță pentru soluționarea cu prioritate a acestora.

În cele ce urmează vă redăm prevederile Legii 165/2013 care impun termenul în care vă puteți adresa instanței (până în noiembrie 2018), termen de decădere care, dacă nu este respectat, va conduce la pierderea dreptului dumnevoastră de a vă adresa instanței pentru obținerea despăgubirilor.

Art. 34 din Legea 165/2013:

 (1)Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi soluţionate în termen de 36 de luni.

(2)Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Naţionale ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data înregistrării lor, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi soluţionate în termen de 36 de luni.

(3)Numărul dosarelor prevăzute la alin. (1) şi data înregistrării dosarelor prevăzute la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi se comunică, la cerere, persoanelor îndreptăţite.

(4)Dosarele se soluţionează în ordinea înregistrării lor la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, respectiv Secretariatul Comisiei Naţionale.

(5)Prin excepţie de la prevederile alin. (4), se soluţionează cu prioritate:

a)dosarele în care Secretariatul Comisiei Naţionale a solicitat documente potrivit art. 21 alin. (5);

b)dosarele în care, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/ definitive, instanţele de judecată s-au pronunţat cu privire la existenţa şi întinderea dreptului, precum şi la calitatea de persoană îndreptăţită;
c)dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoanele prevăzute la art. 33 alin. (4).
d)dosarele în care s-au emis decizii privind propunerea acordării de despăgubiri/măsuri compensatorii de către Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România.

Art. 35

 (1)Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 şi 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(2)În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 şi 34, persoana care se consideră îndreptăţită se poate adresa instanţei judecătoreşti prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor.

*) Înalta Curte admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia I civilă şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II din Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în cazul persoanelor îndreptăţite la despăgubiri în temeiul Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au optat pentru returnarea dosarelor înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor către entităţile învestite cu soluţionarea notificării, în vederea restituirii, în natură sau prin compensare cu alte bunuri, a imobilelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, se aplică în mod corespunzător termenele prevăzute de art. 33 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenele prevăzute de art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, curg de la data înregistrării dosarelor returnate la entităţile învestite cu soluţionarea notificării.

Dacă cererea formulată conform art. II din Legea nr. 368/2013 nu poate fi soluţionată prin restituirea în natură sau prin compensare cu alte bunuri, dispoziţia/decizia iniţială aflată
(la data 06-iun-2018 Art. 35, alin. (2) din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 25/2018 )

(3)În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), instanţa judecătorească se pronunţă asupra existenţei şi întinderii dreptului de proprietate şi dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condiţiile prezentei legi.

(4)Hotărârile judecătoreşti pronunţate potrivit alin. (3) sunt supuse numai apelului.

(5)Cererile sau acţiunile în justiţie formulate în temeiul alin. (1) şi (2) sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

No Comments

Post A Comment